Systémové upozornění
Hlavní informace

Easy Hub

V návaznosti na Členskou smlouvu, uzavřenou mezi Easy Software a Odběratelem (dále jen „Smlouva“), se smluvní strany dohodly učinit nedílnou součástí Smlouvy i tyto Obchodní podmínky Easy Hubu (dále jen „Podmínky“), které vymezují jejich další vzájemná práva a povinnosti v souvislosti se Smlouvou a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

 1. Definice pojmů

V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující význam, nebude-li výslovně uvedeno jinak:

 • Termínem „Ceník“ se rozumí Ceník užívání prostoru a služeb Easy Hubu, který je nedílnou součástí Členské smlouvy.
 • Termínem „Odběratel“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, jejíž fakturační údaje jsou použity pro fakturaci tarifu Člena. Odběratel se stává obchodním partnerem společnosti Easy Software s.r.o. a podepisuje Členskou smlouvu.
 • Termínem „Člen“ se rozumí fyzická osoba uvedená v Členské smlouvě.
 • Termínem „Hub“ se rozumí společnost Easy Software, s.r.o., IČ 26426269, se sídlem Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6.
 • Termínem „Easy Hub“ se rozumí označený prostor v budově na adrese Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6, skládající se ze společného pracovního prostoru, členské kuchyňky, společenských prostor a zasedacích místností.
 • Termínem „Pravidla Easy Hubu“ se rozumí závazná pravidla chování v prostoru Easy Hubu.
 • Termínem „Členský a rezervační systém“ se rozumí interaktivní informační systém provozovaný Hubem na jeho webových stránkách, jenž umožňuje objednání a rezervaci doplňkových služeb Easy Hubu.
 • Termínem „Členská smlouva“ se rozumí Členská smlouva o užívání prostoru a služeb Easy Hubu, jejíž nedílnou součástí jsou též tyto Obchodní podmínky, Ceník Easy Hubu a Pravidla Hubu.

2. Všeobecné informace

2.1. Easy Software s.r.o. je obchodní společností, které se mimo jiné zabývá provozováním konceptu „Easy Hub”, jenž je založen na poskytování služeb spojených s užíváním Easy Hubu, tj. společného pracovního prostoru, členské kuchyňky, společenských prostor a zasedacích místností za účelem vytvoření pracovního a sociálního prostoru pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání.

2.2. Koncept Easy Hub je pracovní a sociální prostor, kde mohou členové sdílet kancelář s ostatními, realizovat své nápady, setkávat se i v klidu pracovat. Easy Hub sdružuje výhody vybavené kanceláře a podnikatelského inkubátoru. Easy Hub zprostředkovává sdílení znalostí, zkušeností, kontaktů a pomáhá získávat kapitál pro sociální, ekologické a další podnikatelské aktivity.

3. Poskytování služeb v Easy Hubu

3.1. Přístup do Easy Hubu

Otevírací doba v Easy Hubu je 6:00 – 24:00 od pondělí do pátku. Členovi je umožněn přístup do Easy Hubu v rozsahu odpovídajícím jeho zvoleném tarifu. Placené Easy Hub místo je skládá z pracovního stolu a židle (pronájem hardware vybavení je možné sjednat nad rámec Členské smlouvy). Člen má v rámci přístupu do Easy Hubu možnost využívat veškeré doplňkové služby a prostory Easy Hubu za podmínek stanovených níže. Využití přístupu do Easy Hubu za účelem, který by byl v rozporu s principy konceptu Easy Hubu, zakládá hrubé porušení Smlouvy.

3.2. Členské tarify a Ceník Easy Hubu

Člen využívá svá členská práva zejména přístupem do Easy Hubu a možností využití doplňkových služeb Hubu v rozsahu dle jím aktuálně zvoleného tarifu (Lite, Standard, Unlimited). Každý z tarifů poskytuje členům výhody, mezi které patří například: fixní pracovní místo, rezervace zasedacích místností, vstup na akce výhradně pro členy.

Detaily tarifů:

Easy Hub Lite - základní tarif, který umožňuje členovi strávit v prostoru Easy Hubu maximálně 1 den týdně v rámci otevírací doby Easy Hubu. Člen má přístup do kuchyňky a může čerpat z jejích zásob. Neumožňuje bezplatnou rezervaci zasedací místnosti v rámci členství. Neobsahuje fixní pracovní místo.

Easy Hub Standard – tarif, který umožňuje členovi strávit v prostoru Easy Hubu maximálně 3 dny týdně v rámci otevírací doby Easy Hubu. Může využívat tyto výhody vyplývající z členství – možnost bezplatné rezervace zasedací místnosti na 2h / měsíčně, vstup na vybrané akce pro členy a využití vybavení kuchyňky včetně zásob. Neobsahuje fixní pracovní místo.

Easy Hub Unlimited – tarif, který časově neomezuje vstup člena do prostoru Easy Hubu v rámci otevírací doby Easy Hubu a umožňuje využívat všechny výhody členství – 10 h / měsíčně bezplatná rezervace zasedacích místností, vstup na všechny akce pro členy, využití kuchyňky včetně zásob a fixní pracovní místo.

Člen si může stanovit tarif na nadcházející měsíc nejpozději 20. dne aktuálního měsíce. Členský tarif odpovídá stanovenému počtu dní volného přístupu do Easy Hubu a zároveň ceně za tento přístup. Přesný rozsah dní přístupu do Easy Hubu dle jednotlivých členských tarifů, odpovídající cena za tyto tarify a ceny dalších doplňkových služeb jsou stanoveny v Ceníku Easy Hubu. Počet dní nevyčerpaných ke konci aktuálního měsíce se nepřevádí do měsíce následujícího.

Hub si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny za služby a produkty uvedené v Ceníku Easy Hubu. Hub je v takovém případě povinen Člena včas a vhodným způsobem informovat o změně Ceníku, nejpozději však tak, aby měl Člen v době objednávky služeb k dispozici aktuální Ceník Easy Hubu.

3.3. Fakturace a placení

Hub vystaví Odběrateli faktury za služby poskytnuté Členovi v souvislosti s užíváním služeb Easy Hubu, na základě aktuálního Ceníku a Členem zvoleného tarifu na aktuální měsíc, jenž je předmětem fakturace. Faktury budou společností Easy Software s.r.o. vystavovány vždy k 1. dni každého kalendářního měsíce a budou mít splatnost 14 dní. Cena za poskytnuté služby bude fakturována včetně DPH v zákonem stanovené výši. Platba probíhá převodem na účet č. 375842028/5500. Variabilním symbolem je IČ Odběratele. Platba v hotovosti možná dohodou.

4. Doplňkové služby v Easy Hubu

4.1. Poskytnutí zasedacích místností

Pokud nemá Člen aktivovaný tarif včetně bezplatného využití zasedací místnosti, může si tuto místnost objednat nad rámec členského tarifu. Místnost je třeba rezervovat alespoň 1 den předem a předem za ni uhradit poplatek - 250 Kč / hod.

Objednávka Člena je závazná a výše úplaty odpovídající rozsahu poskytnuté služby je specifikována v aktuálním Ceníku. Člen je povinen řídit se při užívání služby poskytnutí zasedacích místností Pravidly Easy Hubu a též přiměřeně dalšími pravidly stanovenými ve Smlouvě.

4.2. Přístup k internetu

Člen má v rámci přístupu do Easy Hubu možnost využití přístupu k vysokorychlostnímu LAN a Wifi internetu.

4.3. Členská kuchyňka

Člen má v rámci přístupu do Easy Hubu možnost využívat služeb členské kuchyňky, jejíž provoz je v otevírací době bez obsluhy. V rámci zvoleného Členství je stanoven rozsah možnosti využití vybavení a zásob Členské kuchyňky.

4.4. Tisk

Hub zajistí pro Členy v Easy Hubu možnost barevného a černobílého tisku.

5. Práva a povinnosti Člena

5.1. Za účelem umožnění řádného poskytování služeb Easy Hubu a v souladu s principy Easy Hubu je Člen povinen zejména:

 • spolupracovat s Hubem tak, aby byl naplněn princip konceptu Easy Hubu
 • poskytnout Hubu veškeré informace nezbytné pro náležité poskytování služeb Hubu
 • zajistit si veškerá nezbytná povolení a souhlasy orgánů státní správy či samosprávy, jež mohou být požadovány právními předpisy v souvislosti s veškerými aktivitami Člena realizovanými v Easy Hubu, a to ještě před počátkem poskytování služeb Hubem
 • dodržovat pravidla chování stanovená v Pravidlech Easy Hubu
 • užívat možnosti přístupu do Easy Hubu pouze za účelem naplnění principů konceptu Easy Hub a zdržet se jakéhokoliv užívání přístupu do Easy Hubu, který by narušoval činnost ostatních členů nebo byl v přímém rozporu s principy konceptu Easy Hubu
 • informovat Hub o jakýchkoliv skutečnostech na straně Člena, které mohou mít negativní vliv na poskytování služeb Hubu a na plynulé fungování konceptu Easy Hubu
 • včas uhradit veškeré své peněžité závazky vůči Hubu vyplývající ze Smlouvy
 • přiměřeně chránit své osobní věci v prostoru Easy Hubu
 • počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo na majetku Hubu nebo třetích osob, zejména neprodleně informovat Hub o případných hrozících škodách

5.2. Člen je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí Hub v důsledku porušení výše uvedených povinností Člena, jakož i ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.3. Člen je odpovědný za škodu způsobenou Hubu tím, že umožnil přístup do Easy Hubu třetím osobám za účelem, jenž je v rozporu s principy konceptu Easy Hubu.

5.4. Člen má právo využívat přístup do Easy Hubu a doplňkových služeb Easy Hubu v rozsahu svého členského tarifu, za cenu stanovenou v Ceníku Hubu, jak je specifikováno v čl. 3 a 4 těchto Podmínek.

5.5. Člen má právo být včas a vhodným způsobem informován o změně Ceníku Hubu, nejpozději však tak, aby měl Člen v době objednávky služeb k dispozici aktuální Ceník Hubu.

6. Odškodnění

Člen se zavazuje nahradit Hubu majetkovou újmu, která vznikne Hubu v důsledku hrubého porušení povinností Člena vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak v důsledku využívání přístupu do Easy Hubu za účelem, který by byl v přímém rozporu s principy konceptu Easy Hubu nebo v důsledku hrubého porušení Pravidel Easy Hubu.

V případě vymáhání pohledávek je Odběratel povinen uhradit společnosti Easy Software s.r.o. veškeré náklady s tím spojené.

7. Omezení odpovědnosti Hubu

Člen bere výslovně na vědomí, že Hub nenese jakoukoliv odpovědnost:

 • za škodu způsobenou Členovi jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních členů Easy Hubu
 • za jednání třetích stran, které znemožní, nebo zpozdí poskytování služeb Členovi, zejména nedodržení smluvních povinností externích dodavatelů (např. výpadek internetu, elektřiny, vody, topení apod.), jestliže Hub s přihlédnutím k okolnostem případu učinil opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění
 • za ztrátu nebo zničení věcí Člena, které nebyly odloženy na místě k tomu určeném
 • za ztrátu výnosů, obchodních příležitostí, zisků, ani jiné související škody či ztráty vzniklé jednáním Člena v prostoru Easy Hubu

8. Trvání smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Pokud se smlouva uzavírá ústně, platí od data ústní dohody.

8.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že může být vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran do 20. dne v měsíci, s účinností od 1. dne následujícího měsíce. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Easy Software s.r.o., Jugoslávských partyzánů 34, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Elektronicky podané odstoupení od smlouvy nabývá platnosti pouze v případě potvrzení ze strany Easy Software s.r.o.

8.3. Hub je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Členovi v případě, že Člen hrubě porušuje Smlouvu zejména tím, že:

 • je v prodlení s placením svých peněžitých závazků vůči Hubu vyplývajících ze Smlouvy více než 3 po sobě jdoucí fakturační období
 • svým chováním poškozuje dobré jméno Hubu a konceptu Easy Hubu
 • svým chováním porušuje Pravidla Easy Hubu
 • využívá přístup do Easy Hubu v rozporu se smyslem a účelem konceptu Easy Hubu

Výpověď smlouvy bude doručena Členovi elektronicky. 

8.4. Předčasným ukončením účinnosti Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy, která s ohledem na jejich obsah nebo charakter mají přetrvat i po ukončení účinnosti Smlouvy.

9. Postoupení

Člen je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Hubu.

10. Ochrana důvěrných informací

Člen a Hub se dohodli, že veškeré informace, údaje a jiné skutečnosti, které budou poskytnuty či sděleny druhé smluvní straně nebo které druhá smluvní strana získá v souvislosti s plněním Smlouvy, se považují za přísně důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují zachovávat tyto informace, údaje a skutečnosti v tajnosti, nezpřístupnit je třetí osobě, nevyužít je v rozporu s účelem, pro který byly poskytnuty, a nevyužít je pro sebe ani pro jiného s výjimkou případu, kdy druhá smluvní strana dá k takovému zpřístupnění či užití předchozí písemný souhlas a případu, kde tak stanoví právní předpis nebo rozhodnutí příslušného soudu. Porušení této povinnosti zakládá právo poškozené smluvní strany uplatnit u druhé smluvní strany nárok na náhradu prokazatelně způsobené škody.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Člen podpisem Smlouvy poskytuje Hubu své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, e-mailová adresa. Odběratel podpisem Smlouvy poskytuje Hubu informace v rozsahu: Název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, sídlo právnické a adresu trvalého bydliště fyzické osoby, IČO a DIČ právnické osoby. Člen a Odběratel zároveň ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů tímto výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů Hubem ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje Člena a budou Hubem použity výhradně za účelem vedení evidence o obchodních partnerech, plnění zákonných povinností vyplývajících z příslušného obchodněprávního vztahu a ochrany práv a zájmů Hubu chráněných zákonem, nabídky služeb Hubu a zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti Hubu. Člen souhlasí s tím, aby mu Hub zasílal obchodní informace na jeho emailovou adresu v souladu s § 7, odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Hub je oprávněn přechovávat stanovený rozsah osobních údajů na dobu 20 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Pokud nebude toto období prodlouženo, a to na základě písemného souhlasu, je Hub povinen zlikvidovat veškeré osobní údaje Člena k vypršení uvedené lhůty. Člen je informován, že je oprávněn kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas tímto udělený Hubu, a to zasláním e-mailu na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Hub je povinen zlikvidovat osobní údaje Člena kdykoliv v případě, že o to Člen požádá ještě před vypršením dohodnuté doby. V takovém případě je Hub povinen zlikvidovat osobní údaje v průběhu 15 dní od obdržení příslušné elektronické písemné žádosti. Člen tímto zároveň potvrzuje, že disponuje právem přístupu k osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů.

12. Ostatní ujednání

12.1. V případě, že některé z ustanovení Smlouvy je (nebo se v budoucnu stane) neplatným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost či vymahatelnost smlouvy jako celku, s tím, že celá Smlouva bude vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá neplatná nebo nevymahatelná ustanovení, a v tomto smyslu budou vykládána a vymáhána i práva a povinnosti smluvních stran. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na změně textu neplatného nebo nevymahatelného ustanovení tak, aby byl co nejvíce zachován smysl úpravy práv a povinností smluvních stran.

12.2. Hub si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky. V takovém případě je Hub povinen oznámit Členovi novou verzi Podmínek nejméně 1 měsíc přede dnem jejich účinnosti, a to zveřejněním na webových stránkách Hubu. Člen je povinen se s novou verzí Podmínek seznámit, a jestliže do 1 měsíce ode dne, kdy byl o nové verzi Podmínek uvědomen, neoznámí Hubu, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že Člen s novou verzí Podmínek souhlasí. Nová verze Podmínek bude účinná od data tam stanoveného. V případě, že Člen ve stanovené lhůtě oznámí Hubu svůj nesouhlas s novou verzí, má právo Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 30 dní.

12.3. Pro účely Smlouvy se doručením druhé smluvní straně rozumní mimo doručení písemností poštovní přepravou rovněž doručení elektronickou poštou na adresu smluvní strany uvedenou v Smlouvě.

12.4. Smlouva představuje úplnou dohodu stran a nahrazuje jakákoliv veškerá předchozí ujednání, ať již písemná anebo ústní. Smlouvu lze měnit, upravovat a doplňovat pouze písemnými ujednáními podepsanými každou ze smluvních stran, vyjma případu změny Podmínek a Ceníku stanovených výše.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.6. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, která se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR a podle jeho Řádu a Pravidel. Jazykem rozhodčího řízení bude český jazyk.

12.7. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2018

Další informace